Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens
Webtycoons
Woelwijkstraat 99
3035VN Rotterdam (geen bezoek adres)
BTW nummer: NL856574879B01

Laatste wijziging: 26-02-2018

Algemene- en Webdesign Voorwaarden
Artikel 1. Definities

1. Webtycoons V.O.F.  (TycoonHosting, LeadTycoons) gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66485150.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Web Tycoons V.O.F. een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Web Tycoons V.O.F. een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Dienst: de specifieke dienst die Web Tycoons V.O.F. met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Web Tycoons V.O.F. en Opdrachtgever krachtens welke Web Tycoons V.O.F. de Dienst zal uitvoeren.

6. Website: www.tycoonhosting.nl.

7. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor Web Tycoons V.O.F.-domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.

8. Uitgevende instantie: organisatie welke bij Open Provider als registrar wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.

9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.

10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals ‘.nl’ in tycoonhosting.nl.

11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

1. Web Tycoons V.O.F. zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Web Tycoons V.O.F., tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Web Tycoons V.O.F. het recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt Web Tycoons V.O.F. beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Web Tycoons V.O.F. alleen bindend indien en voor zover deze door Web Tycoons V.O.F. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Web Tycoons V.O.F..

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Web Tycoons V.O.F. zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Web Tycoons V.O.F. dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Web Tycoons V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Web Tycoons V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Web Tycoons V.O.F. worden verstrekt.

5. Het is Web Tycoons V.O.F. niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Web Tycoons V.O.F. noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Web Tycoons V.O.F. Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.

7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Web Tycoons V.O.F. kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Web Tycoons V.O.F. te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

8. Door Web Tycoons V.O.F. opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Web Tycoons V.O.F. is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Web Tycoons V.O.F. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Web Tycoons V.O.F. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Web Tycoons V.O.F. zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Web Tycoons V.O.F. zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Web Tycoons V.O.F. het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 0-3,5% te verhogen.

5. Alle voor Web Tycoons V.O.F. uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Web Tycoons V.O.F. die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3. Web Tycoons V.O.F. hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Web Tycoons V.O.F. is gerechtvaardigd, is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Web Tycoons V.O.F. in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Web Tycoons V.O.F. zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd hiervan aangifte te doen. Web Tycoons V.O.F. kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Web Tycoons V.O.F.-verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Web Tycoons V.O.F. voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Web Tycoons V.O.F. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Web Tycoons V.O.F. in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Web Tycoons V.O.F., overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Web Tycoons V.O.F. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Zonder toestemming van Web Tycoons V.O.F. is het Opdrachtgever verboden de door Web Tycoons V.O.F. verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

10. Web Tycoons V.O.F. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Web Tycoons V.O.F. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Web Tycoons V.O.F. een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Web Tycoons V.O.F. verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Web Tycoons V.O.F. geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Web Tycoons V.O.F..

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Web Tycoons V.O.F. voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Web Tycoons V.O.F. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Web Tycoons V.O.F., waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Web Tycoons V.O.F. schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Web Tycoons V.O.F. is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Web Tycoons V.O.F..

6. Indien Web Tycoons V.O.F. een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Web Tycoons V.O.F. medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder Web Tycoons V.O.F. of een lokale contactpersoon van Web Tycoons V.O.F. is ten behoeve van Opdrachtgever:
– Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
– Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. De domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.

9. Web Tycoons V.O.F. heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

11. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Web Tycoons V.O.F. en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

12. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat Web Tycoons V.O.F. geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op Web Tycoons V.O.F. een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Web Tycoons V.O.F. deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Web Tycoons V.O.F. zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Web Tycoons V.O.F. opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

2. Web Tycoons V.O.F. stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Web Tycoons V.O.F. opgeslagen data te maken.

3. Web Tycoons V.O.F. zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Web Tycoons V.O.F. is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Web Tycoons V.O.F. is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

4. Web Tycoons V.O.F. zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Web Tycoons V.O.F.. Web Tycoons V.O.F. kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

5. Indien naar het oordeel van Web Tycoons V.O.F. een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Web Tycoons V.O.F. of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Web Tycoons V.O.F. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Web Tycoons V.O.F. van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Web Tycoons V.O.F., diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 100 euro (exclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van Web Tycoons V.O.F. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Tevens is Web Tycoons V.O.F. in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte kosten die voortvloeit uit migratie van servers, schadeclaims wegens downtime tijdens migratie, downtime tijdens updates of het verhuizen van domeinnamen. Alle claims in artikel 8 lid 2 zijn dan ook uitgesloten van een schadevergoeding.

3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Web Tycoons V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Web Tycoons V.O.F..

4. De aansprakelijkheid van Web Tycoons V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Web Tycoons V.O.F. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Web Tycoons V.O.F. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Web Tycoons V.O.F. in staat is adequaat te reageren.

5. Web Tycoons V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Web Tycoons V.O.F. meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Web Tycoons V.O.F. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Web Tycoons V.O.F. geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

1. Web Tycoons V.O.F. heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Web Tycoons V.O.F. zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Web Tycoons V.O.F. is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Web Tycoons V.O.F. heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Web Tycoons V.O.F. zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Web Tycoons V.O.F. is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Web Tycoons V.O.F. zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Web Tycoons V.O.F. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Web Tycoons V.O.F. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Web Tycoons V.O.F. gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Web Tycoons V.O.F. is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn Web Tycoons V.O.F. en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Web Tycoons V.O.F. in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt Web Tycoons V.O.F. om te allen tijde in te loggen op Mijn Web Tycoons V.O.F. en vanuit daar de dienst op te zeggen.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij Web Tycoons V.O.F. reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Diensten die zijn uitgesloten van de veertien dagen bedenktermijn worden inclusief reden vermeld op: https://www.Web Tycoons V.O.F..nl/over-Web Tycoons V.O.F./herroepingsrecht.

6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Web Tycoons V.O.F. het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Web Tycoons V.O.F. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Web Tycoons V.O.F..

2. Web Tycoons V.O.F. zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Web Tycoons V.O.F..

4. In afwijking van het vorige lid is Web Tycoons V.O.F. niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Web Tycoons V.O.F..

5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Web Tycoons V.O.F. het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Web Tycoons V.O.F. in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Web Tycoons V.O.F. te voldoen en Web Tycoons V.O.F. is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

8. Indien Web Tycoons V.O.F. aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Web Tycoons V.O.F. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Web Tycoons V.O.F. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. In bovenstaande gevallen heeft Web Tycoons V.O.F. voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Web Tycoons V.O.F. of diens licentiegevers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Web Tycoons V.O.F. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Web Tycoons V.O.F. door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Web Tycoons V.O.F., onverminderd het recht van Web Tycoons V.O.F. om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Web Tycoons V.O.F. zal geen kennisnemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Web Tycoons V.O.F., tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Web Tycoons V.O.F. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Web Tycoons V.O.F. zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Web Tycoons V.O.F. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Web Tycoons V.O.F. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. LeadTycoons (enkel van toepassing voor klanten van LeadTycoons)

1. LeadTycoons is een handelsnaam van Web Tycoons V.O.F.
2. Bij akkoord gaan van een opgestelde offerte van LeadTycoons aan opdrachtgeven is er sprake van een geheimhouding. Hierbij zal alles wat is besproken niet aan derde openbaar worden gemaakt.
3. Gespreksopnamen zullen enkel voor kwaliteitsdoeleinden worden gebruikt, tenzij er sprake is van direct sales.
4. Direct sales is van toepassing als er via de telefoon een product van opdrachtgever direct verkocht moet worden aan de klant.
5. Pilot van LeadTycoons is een proefperiode van 5 dagen of 15 afspraken(sales). LeadTycoons behoud zicht het recht ten alle tijden af te zien van een opdrachtgever.
6. De betalingstermijn van LeadTycoons kan per opdrachtgever worden afgesproken (bij een Pilot dient er binnen 14 dagen na afloop van de Pilot betaald te worden).
7. Creditering op basis van afzeggingen of als er geen sprake is van een afspraak of sale is ten alle tijden het recht van de opdrachtgever. Echter is er geen spraken van creditering bij afzeggingen op basis van ziekte, verzetten of geen sale van de betreffende afspraak of sale.
8. Bij akkoord van Opdrachtgever op een offerte van Web Tycoons V.O.F. onder handelsnaam van Lead Tycoons. Is de Opdrachtgever 25% verschuldigd indien op welke moment dan ook een project moet worden gestaakt. Dit kan een eenzijdig besluit zijn en enkel vanuit Lead Tycoons.
9.  LeadTycoons behoud het recht ten alle tijden te stoppen met een project.

Artikel 16. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door Web Tycoons V.O.F. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via Mijn Web Tycoons V.O.F. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Web Tycoons V.O.F. het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.

7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

8. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.

Algemene Voorwaarden – versie augustus 2016

Webdesign voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door TycoonHosting gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door TycoonHosting verrichtte handelingen. Voor het ontwerp van uw website verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van TycoonHosting en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat (https://tycoonhosting.nl/algemene-voorwaarden/).

Aanbiedingen en offertes
De door TycoonHosting gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en TycoonHosting zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Prijzen, facturatie en betalingen
Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van minimaal 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website moet het restant betaald worden. Na ontvangst van dat bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst tevens is dit een akkoord dat de website naar volledig tevredenheid is opgeleverd.
Facturering van onderhoudskosten, gebeurt per maand of per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, tenzij anders is afgesproken middels een onderhoudscontract voor een website.
Betaling van het factuurbedrag dient maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Nadat wij de betaling hebben ontvangen zullen wij starten.
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 6 excl. BTW. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Bij een normale terugboeking worden er €45,- exclusief btw aan administratie kosten in rekening gebracht.
Bij een melding onterechte incasso worden er €75 euro exclusief btw aan kosten in rekening gebracht. Tevens zal er een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat worden ingeschakeld.

Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
Deze voorwaarden gelden voor een één jarig onderhoudscontract voor een website.
Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
Binnen 2 werkdagen worden alle wijzigingen die per mail zijn gestuurd veranderd.
Binnen de vakantieperiode of feestdagen zou het voor kunnen komen dat de verandering enige vertraging oplopen.
Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 3 weken na ondertekening van het contract worden voldaan. Het is ook mogelijk om het per maand te betalen.
De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum.

Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
TycoonHosting mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Uitvoering van de overeenkomst
TycoonHosting zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
TycoonHosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
TycoonHosting zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Duur en beëindiging
Onderhoudscontracten, domeinnamen en Hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
TycoonHosting kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met TycoonHosting gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
TycoonHosting heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens TycoonHosting niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. TycoonHosting zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van TycoonHosting kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Levering website en levertijd
Bij aanbetaling van een offerte/factuur aan TycoonHosting staat voor akkoord van de opdracht. Bij volstorting van de factuur/offerte betekent dat de website naar volle tevredenheid is opgeleverd. Er bestaat geen mogelijkheid op volstorting en het oneens zijn met de opgeleverde website. De volstorting word gezien als volledig akkoord over de geleverde diensten, hierna valt nimmer in gebreken te stellen. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Copyright / Auteursrechten
Alle aan TycoonHosting verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
Alle door TycoonHosting ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door TycoonHosting voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
TycoonHosting is niet verantwoordelijk voor promotiemateriaal die door de opdrachtgever is aangeleverd,
Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij TycoonHosting.
Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TycoonHosting de door TycoonHosting geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van TycoonHosting door TycoonHosting aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen

Aansprakelijkheid en vrijwaring
TycoonHosting en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van TycoonHosting zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Overmacht
In geval van overmacht is TycoonHosting gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
TycoonHosting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een andere hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop TycoonHosting geen invloed kan uitoefenen.

Diverse bepalingen
Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
TycoonHosting kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
TycoonHosting heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Derden
TycoonHosting is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
TycoonHosting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.

Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
De door TycoonHosting vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
Door TycoonHosting of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van TycoonHosting.

Privacy bepalingen
Uw persoonsgegevens worden door TycoonHosting slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. TycoonHosting verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Webdesign voorwaarden – versie augustus 2016